k
  uzun yaşayan hücreler
 
Kaliforniyalı biyoteknoloji firması Geron, hücreleri ölümsüzleştirmenin tekniğini bularak bilimde çığır açtı. Ancak bazy ara?tyrmacylar ise bu hücrelerin daha sonra kanser hücrelerine dönü?ebilece?inden endi?eli. Nature Genetics dergisinin son sayysynda bu dü?ünce çürütüldü ve genetik bir operasyon ile ölümsüzle?tirilen insan hücrelerinin hiçbir tümör olu?turma tehlikesi olmadığıortaya kondu. Araştırmalar sonucunda, bu değişime uğramış hücrelerin özellikleri ile kanser hücrelerinin özellikleri arasında hiçbir benzerlik olmadığı belirlendi. Geron'un araştırmacyıary hücrelerin içinde bulunan biyolojik saati bulup, bu saati geri alarak deney tüpü içerisinde dokularyn ya?lanmasyny durdurmu?lardy.

Normal hücreler 80 bölünmeden sonra ölürken, Telomerase geni ile ömrü uzatylan hücreler 280 defa bölünüyorlar.

Güç veren gen
Gen tedavisi farelere güç verdi. Amerikaly ara?tyrmacy H.L. Sweeney ve ekibi, zarar görmü? kaslaryn geli?imini sa?layabilmek amacyyla farelere özel bir gen enjekte etti. Bunun sonucunda yeti?kin farelerin güçlerinin % 15 oranynda, ya?ly farelerin de % 27 oranynda artty?y gözlemlendi.
Genetik bilimindeki bu ilerleme, vücut geli?tirme sporu ile ilgilenenler için yeni bir kolaylyk olu?turabilir. Ancak ara?tyrmacylar, bu tekni?in ya?lylyktan kaynaklanan zayyfly?yn hafifletilebilmesinde kullanylmasy gerekti?ini, spor ve kozmetik amaçlar kullanylmasy halinde çok rahatlykla suistimal edilebilece?ini belirtiyorlar

Kilo artyk sorun de?il

Ünlü typ dergisi Nature'da yer alan bilgilere göre; Amerikaly ara?tyrmacylar, genetik bir operasyonla kilo problemi olmayan fareler yarattylar. MCH'yi tutan, vücuttaki ya?yn erimesini sa?layan, i?tahy azaltan bu tedavi yönteminin, ?imdiye kadar kullanylan ilaçlardan daha etkili olaca?y tahmin ediliyor. ?u syralar Amerikaly ara?tyrmacylaryn hastalar üzerinde denemekte olduklary leptin hormonu büyük oranda i?tahy azaltyyor.

Y?te soya mucizesi

A?yry ya?ly besinlerle kolesterol yüklemesi yapan Amerikalylar kurtulu?u soya fasulyesinde aryyor. Bugüne kadar büyük ölçüde hayvan yemi olarak kullanylan ya da sadece vejetaryenlerin yedi?i soya fasulyesi, doktor tavsiyesi üzerine artyk halk arasynda da giderek yaygynla?yyor. Çünkü hem kolesterolü dü?ük, hem kanseri önlüyor, hem de kemikleri güçlendiriyor.

Amerikan Gyda ve Ylaç Dairesi (FDA) bu yylyn sonlaryna do?ru soya fasulyesinin bir yararly yönünü daha ilan etmeye hazyrlanyyor. FDA'nin soya fasulyesini de ayny lifli-kepekli yiyecekler ve sebzeler gibi kalp hastaly?y riskini azaltan gydalar listesine dahil etmesi bekleriyor.

Fazla lezzetli olmady?y için sofralardan uzak kalan soya fasulyesini yeni ke?feden Amerikalylar, ?imdi bu yararly gydaya lezzet katmak için u?ra?yyor. Gyda sanayi haryl haryl yeni soya çe?itlemeleri üzerinde çaly?yyor. Daha çok Uzakdo?u'ya özgü bir besin olan soya proteininden yüksek kolesterollü gydalaryn taklitleri üretiliyor. Gerçe?ine pek benzemese de, soyadan domuz pastyrmasy bile üretiliyor. Japonlaryn bol miktarda tüketti?i soya eti tofunun yany syra sosis ve dondurma da yapylyyor.

TEST EDYLDY ONAYLANDI

ABD'de son 25 yyl içinde yapylan ara?tyrmalar, soyanyn kolesterol dü?ürücü etkisini kesin biçimde ortaya koyuyor. Bu konuda yapylmy? en az 30 ara?tyrma var. Bu ara?tyrmalara göre 47 gramlyk soya tüketimi, kolesterolü yüzde 9 oranynda dü?ürüyor. FDA'nyn iki hafta önce onaylady?y, pahaly ancak kolesterol dü?ürücü margarin Benecol de kolesterolü ayny miktarda dü?ürüyor. Ancak ara?tyrmacylary dü?ündüren bir nokta var: Soyanyn kolesterolü neden dü?ürdü?ünü bir türlü çözemiyorlar. Bu nedenle de soyanyn sadece kolesterol düzeyi yüksek olanlara my iyi geldi?i tam olarak bilinmiyor.

Soyanyn gö?üs kanserini önleyici etkisi oldu?u da biliniyor. Çünkü Japonya'daki kadynlar arasynda ortaya çykan gö?üs kanseri orany ABD ve di?er sanayi ülkelerine göre çok daha dü?ük. Ancak Japon kadynlarynyn soyanyn yany syra, di?er geli?mi? ülke kadynlaryn a göre daha bol miktarda sebze, meyve ve ye?il çay tüketti?ini de unutmamak gerek.
 
  Bugün 1 ziyaretçi (3 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Google